Báo cáo quản trị

Sold By : VINACFO

Bộ báo cáo quản trị sử dụng cho mục đích báo cáo hàng tháng. Được thiết kế trên Excel, báo cáo tự lên sau khi dữ liệu được cập nhật.

120.000 

Quantity:

Product Description

Bộ báo cáo quản trị sử dụng cho mục đích báo cáo hàng tháng. Được thiết kế trên Excel, báo cáo tự lên sau khi dữ liệu được cập nhật.

Cập nhật dữ liệu

 • Dữ liệu thực tế phát sinh hàng tháng được cập nhật tại sheet “TT”
 • Dữ liệu kế hoạch được cập nhật tại sheet “KH”

Nội dung báo cáo

 1. Phân tích tổng quan về hiệu quả hoạt động
 2. Phân tích tăng trưởng doanh thu
 3. Phân tích chi phí hoạt động
 4. Phân tích dòng tiền hoạt động
 5. Phân tích chất lượng của lợi nhuận
 6. Báo cáo KPI tài chính
 7. Phân tích – Báo cáo lãi lỗ
 8. Phân tích – Bảng cân đối kế toán
 9. Phân tích – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tham khảo công thức tính toán tại sheet – CAL

Các trang báo cáo sẽ tự cập nhật số liệu và lên báo cáo.

Categories:,

Tags:, ,