Financial KPI Dashboard pro

Sold By : VINACFO

File Excel tự động cập nhật dữ liệu về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và tính toán các chỉ số tài chính. Có thể xem qua nhiều quý hoặc năm.

800.000 

Quantity:

Product Description

File Excel tự động cập nhật dữ liệu về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và tính toán các chỉ số tài chính. Có thể xem qua nhiều quý hoặc năm.

Video giới thiệu:

Lưu ý: File có thể lấy tất cả báo cáo các công ty trên sàn chứng khoán trừ nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn mã cổ phiếu – Ví dụ: VNM; chọn Get Data; sau khi màn hình dừng cập nhật chọn 2. Load to Excel

Financial KPI Dashboard - câp nhật

Financial KPI Dashboard – câp nhật

Bước 2: Xem 4 nhóm báo cáo

01. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

02. Báo cáo vốn lưu động và tỷ lệ vốn lưu động/ doanh thu

02. Báo cáo vốn lưu động và tỷ lệ vốn lưu động/ doanh thu

03. Cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng tài sản

03. Cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng tài sản

04. Bảng KPI Tài chính có thể nhìn theo quý hoặc năm

04. Bảng KPI Tài chính có thể nhìn theo quý hoặc năm

Categories:,

Tags:,