Financial KPI Dashboard

Sold By : VINACFO

File Excel Financial KPI Dashboard rất hay có thể đối chiếu với kế hoạch và nhìn được nhiều kỳ báo cáo. Thế số liệu vào là dùng được ngay.

200.000 

Quantity:

Product Description

Bảng KPI tài chính có đối chiếu với kế hoạch rất hay và chi tiết có thể nhìn được dữ liệu qua nhiều kỳ và đặc biệt thế số vào là…dùng được ngayDữ liệu kế hoạch và phát sinh được nhập cho bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ. Hệ thống báo cáo tự động sẽ gồm 6 phần

  1. Báo cáo lợi nhuận có đối chiếu với kế hoạch và cùng kỳ – đồng thời nhìn được qua nhiều kỳ kèm biểu đồ
  2. Phân tích cấu trúc giá vốn và chi tiết chi phí qua các kỳ
  3. Báo cáo chi phí hoạt động có đối chiếu kế hoạch và kỳ trước đó. Có bộ lọc chi tiết theo chi phí và khoản mục chi phí
  4. Bảng chỉ số tài chính có đối chiếu kế hoạch. Gồm 3 phần: tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và cấu trúc vốn an toàn
  5. Phân tích biến động của bảng cân đối kế toán đối chiếu với kế hoạch và cùng kỳ
  6. Báo cáo quản trị hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Tất cả đều được xử lý tại sheet Cal bằng các công thức đơn giản hoàn toàn không sử dụng VBA

Hình ảnh minh họa

Báo cáo lợi nhuận có đối chiếu với kế hoạch

Báo cáo lợi nhuận có đối chiếu với kế hoạch

 

Cấu trúc chi phí của giá vốn qua nhiều kỷ và đối chiếu với kế hoạch

Cấu trúc chi phí của giá vốn qua nhiều kỷ và đối chiếu với kế hoạch

 

Chi phí hoạt động trong kỳ có đối chiếu với kế hoạch và nhìn được qua nhiều kỳ báo cáo

Chi phí hoạt động trong kỳ có đối chiếu với kế hoạch và nhìn được qua nhiều kỳ báo cáo

 

Bảng KPI tài chính đo lường tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và cấu trúc vốn

Bảng KPI tài chính đo lường tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và cấu trúc vốn

 

Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và KPI

Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và KPI

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

 

 

 

 

Categories:,

Tags:,