Showing 1–3 of 5 results

 • Excel KPI Dashboard

  50.000 
  Sold By : VINACFO
 • Performance report d...

  60.000 

  Performance dashboard có đối chiếu kế hoạch là một công cụ quản lý và đánh giá hiệu suất hoạt động của một tổ chức dựa trên một số chỉ tiêu và mục tiêu đã định trước. Đây là một công cụ quan trọng giúp các quản lý và nhà quản lý cấp cao theo dõi hiệu suất của tổ chức và phản hồi kịp thời để cải thiện kết quả.

  Sold By : VINACFO
 • Profit & Loss D...

  600.000 

  Profit and loss dashboard là một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Được thiết kế bằng Power BI, Profit and loss dashboard cung cấp cho người dùng các chỉ số và thông tin tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng cộng tài sản và nợ phải trả, giúp người dùng có thể đánh giá và theo dõi hiệu quả kinh doanh của mình một cách dễ dàng

  Sold By : VINACFO

Showing 1–3 of 5 results