Showing the single result

  • Profit margin dashbo...

    50.000 

    Profit margin dashboard là một công cụ quản lý tài chính được sử dụng để giúp doanh nghiệp giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình bằng cách theo dõi và phân tích lợi nhuận trên các sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược kinh doanh khác nhau.

    Dashboard này cung cấp các thông tin liên quan đến lợi nhuận bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận thuần, tỷ lệ lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác. Nó cho phép các nhà quản lý xem được thông tin một cách trực quan và dễ hiểu, giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả hơn.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result