Showing all 2 results

  • Profit & Loss D...

    600.000 

    Profit and loss dashboard là một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Được thiết kế bằng Power BI, Profit and loss dashboard cung cấp cho người dùng các chỉ số và thông tin tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng cộng tài sản và nợ phải trả, giúp người dùng có thể đánh giá và theo dõi hiệu quả kinh doanh của mình một cách dễ dàng

    Sold By : VINACFO

Showing all 2 results