Showing the single result

  • Performance report d...

    60.000 

    Performance dashboard có đối chiếu kế hoạch là một công cụ quản lý và đánh giá hiệu suất hoạt động của một tổ chức dựa trên một số chỉ tiêu và mục tiêu đã định trước. Đây là một công cụ quan trọng giúp các quản lý và nhà quản lý cấp cao theo dõi hiệu suất của tổ chức và phản hồi kịp thời để cải thiện kết quả.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result