Showing the single result

  • Excel Budget vs. Act...

    90.000 

    Budget vs. Actual Dashboard là một công cụ tài chính quan trọng giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo dõi và so sánh giữa kế hoạch dự kiến và thực tế hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể. Dashboard này cung cấp cho người sử dụng thông tin liên quan đến mức độ hoàn thành của các mục tiêu kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động và tìm ra các khuyết điểm trong quản lý tài chính.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result