Showing the single result

  • Biểu đồ dòng tiền

    40.000 

    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính quan trọng giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức đánh giá khả năng tài chính của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, thông qua việc theo dõi và phân tích dòng tiền thu và chi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu và chi tiêu của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result